Programació de literatura universal 2n batxillerat

1. Característiques de l'examen

A) Consideracions generals

La prova constarà de dues opcions tancades, de les quals caldrà triar-ne una. En cada una d’aquestes opcions hi haurà un text, extret de les obres proposades més avall, i vinculat als nuclis de continguts que s’estableixen en el Decret 102/2008, d'11 de juliol (docv de 15 de juliol).

Els alumnes hauran de respondre argumentadament a quatre qüestions en total. Tres d’aquestes qüestions es basaran en l'anàlisi del text proposat; aniran d'allò més específic a allò més general, guiaran el comentari, i podran tractar sobre els assumptes següents: tema del text, trets estètics i disposició estructural, inserció del text en el conjunt de l'obra, sentit d’aquesta, semblança estètica de l'autor i repercussió d'aquest en la història literària... La quarta qüestió serà de caràcter teòric, i reproduirà literalment un epígraf dels continguts del bloc temàtic a què corresponga el text comentat, a excepció de l'epígraf que es corresponga amb el text.

B) Epígrafs teòrics i lectures proposades

1. Les literatures en l'Antiguitat

1.1. Els poemes homèrics: argument i característiques.
1.2. El teatre grec: la tragèdia.
1.3. Els grans poetes llatins: Virgili, Horaci, Ovidi.
1.4. La Bíblia: llibres  i repercussió literària.

Lectura: Sòfocles, Èdip rei. La Magrana.


2. Formació literària de la consciència europea (cap al Renaixement)

2.1. L'èpica medieval.
2.2. La poesia dels trobadors.
2.3. El món medieval en un llibre: Divina comèdia.
2.4. El Decameró  i altres col·leccions de relats.

Lectura: Dante, Infern (cants i-viii). Ed. Labutxaca. Traducció de Joan Francesc Mira.


3. L'entrada en l'Edat Moderna (segles xvi i xvii
)

3.1. La lírica petrarquista en el Renaixement i el Barroc.
3.2. Teatre clàssic francés.
3.3. El teatre isabelí: Shakespeare.
3.4. Cervantes i els orígens de la novel·la moderna.

Lectura: Shakespeare, Hamlet. Ed. Quaderns Crema.


4.
Il·lustració, revolució romàntica, contestació realista

4.1. Il·lustració i Neoclassicisme.
4.2. Romanticisme europeu.
4.3. L'eixida del Romanticisme: la novel·la realista i naturalista.

Lectura: Flaubert, Madame Bovary. Ed. Labutxaca. Traducció de Lluís Maria Todó.


5. Crisi finisecular i segle xx
: poesia i teatre

5.1. Simbolisme i modernitat poètica: autors més rellevants.
5.2. L'esperit de l'avantguarda: el Surrealisme.
5.3. Reacció contra el teatre clàssic: teatre èpic i de l'absurd.

Lectura: Baudelaire, Les flors del mal (“Spleen i ideal”). Ed. Labutxaca. Traducció de Jordi Llovet.


6. La novel·la al segle
xx

6.1. La renovació narrativa de principis del segle xx: Kafka, Proust, Joyce, Thomas Mann.
6.2. La novel·la nord-americana: la “Generació perduda”.
6.3. La narrativa hispanoamericana: el realisme màgic.

Lectura: Kafka, La metamorfosi. Ed. Proa. Traducció de Jordi Llovet.


2. Criteris generals de correcció de l'examen

En la valoració de l'exercici es tindrà en compte:

a) la comprensió lectora en la seua aplicació a l'anàlisi del text;

b) la informació aportada i la seua personalització;

c) la captació de les relacions amb temes contigus i de la importància de l'obra en la història literària i cultural; 

d) l'estructuració de la resposta;

e) la capacitat de síntesi;

f) la precisió terminològica;

g) la qualitat expositiva (coherència, cohesió, correcció gramatical i ortogràfica). 

Els errors en la redacció de l'examen, atenent els aspectes anteriors, comportaran una disminució gradual en la qualificació de l'exercici fins a un màxim de 2 punts.


3. Recomanació

Els poemes seleccionats de Baudelaire, Les flors del mal ("Spleen i ideal"), són els següents:

Comments